พันธกิจ/เป้าประสงค์

พันธกิจ/เป้าประสงค์

รายละเอียด
ฮิต: 1718
พันธกิจ
  1.   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  2.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3.  พัฒนาผู้เรียนให้รักษ์ความเป็นไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน
  4.  พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
  5.  ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
 
เป้าประสงค์
   1.   นักเรียนมีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
   2.  นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
   3.  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะตามหลักสูตรกำหนด
   4.  นักเรียนมีจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   5.  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
   6.  นักเรียนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   7.  มีแหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพียงพอต่อการเรียนรู้
   8.  ครูมีการผลิต การใช้ สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
   9.  มีความคล่องตัวและบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ
   10 . ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารเพียงพอและเหมาะสม
   11. มอบหมายงานบุคลากรให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและศักยภาพ
   12.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
   13.  ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ